KuCoin合約將于11月24日調整多個U本位合約的杠桿和持倉上限

KuCoin合約將于11月24日調整多個U本位合約的杠桿和持倉上限

23/11/2023 09:47:48

尊敬的 KuCoin 合約用戶:

KuCoin合約將于2023年11月24日上午9點~9點30分(UTC)調整多個U本位合約的杠桿和持倉上限,關於杠桿和持倉上限的更多信息請查閲 階梯風險限額

合約 最大杠桿倍數 (調整後) 最大持倉限額 (調整後) USDT
GALAUSDTM 75 1,000,000
RNDRUSDTM 75 1,000,000
SUSHIUSDTM 75 1,000,000
BLURUSDTM 75 1,000,000
CRVUSDTM 50 1,000,000
WOOUSDTM 50 1,000,000
OCEANUSDTM 50 1,000,000
COMPUSDTM 50 1,000,000
WAVESUSDTM 50 1,000,000
ICPUSDTM 50 1,000,000
MEMEUSDTM 50 1,000,000
STORJUSDTM 50 500,000
FTTUSDTM 50 500,000
AGLDUSDTM 50 500,000
IMXUSDTM 50 500,000
BANDUSDTM 50 500,000
YGGUSDTM 50 500,000
CAKEUSDTM 50 500,000
BSVUSDTM 50 500,000
KNCUSDTM 50 500,000
TIAUSDTM 50 500,000
BONDUSDTM 50 500,000
OGNUSDTM 50 500,000
LQTYUSDTM 50 500,000
10000LADYSUSDTM 50 500,000
STMXUSDTM 50 500,000
SNTUSDTM 50 500,000
TURBOUSDTM 50 500,000
LOOMUSDTM 30 500,000
ARKUSDTM 30 500,000
BLZUSDTM 30 500,000
PERPUSDTM 30 500,000
GLMRUSDTM 30 500,000
WAXPUSDTM 30 500,000
CYBERUSDTM 30 500,000
SEIUSDTM 30 500,000
TWTUSDTM 30 500,000
POGAIUSDTM 30 500,000
XVSUSDTM 30 500,000
BAKEUSDTM 30 500,000
GFTUSDTM 30 500,000
BNTUSDTM 30 500,000
DCUSDTM 30 500,000
XCNUSDTM 30 500,000
HOTUSDTM 30 500,000
FRONTUSDTM 30 500,000
DODOUSDTM 30 500,000
FLMUSDTM 30 500,000
RIFUSDTM 30 500,000
WOJAKUSDTM 30 500,000
WSMUSDTM 30 500,000
SPELLUSDTM 30 500,000
NTRNUSDTM 30 500,000
10000STARLUSDTM 30 500,000
NMRUSDTM 30 500,000
POWRUSDTM 30 500,000

Notice:

1. 請登錄並參考調整後的風險限額等級下單。

2. 已持有倉位的清算是基於目前的風險限額等級。調整生效後新開倉位將依照調整后的風險限額等級執行。

3. 使用者可自行調整風險限額等級。為避免爆倉,升級期間系統將自動取消用戶所有未平倉訂單,並向帳戶補充保證金。屆時,強平價格也會根據維持保證金率的變動而變動。


風險警告:交易合約是一種高市場風險活動,可能會帶來巨大收益,但也可能導致您遭受巨大損失。過去的收益並不代表未來的報酬。嚴重的價格波動可能會導致您的全部保證金餘額被強制清算。此處提供的資訊不應被視為庫幣的財務或投資建議。所有交易策略均由您自行決定並承擔風險。對於您因使用合約而遭受的任何損失,KuCoin不承擔任何責任。

感謝您的理解與支持!

KuCoin合約團隊

立即註冊庫幣!

下載KuCoin App

在推特上關注我們

加入我們的電報群

加入庫幣全球社區

語言